Project

(FR plus bas) - NL: 

Doelstelling & beschrijving:
Hoofddoel van dit project is ons mooi land vanuit een origineel standpunt te benaderen door vanop de Belgische waterwegen een nieuwe blik te werpen op unieke plaatsen. De kajak vormt hierbij de rode draad. Het project is er voor iedereen, elke Belg of buitenlander die iets meer van België willen leren.

1) Sportief :
Het afvaren van 600 km per kajak op de waterwegen van Brussel tot Oostende.
2) Cultureel :
De schoonheid van België vanuit een origineel en ongekend perspectief tonen. De kajak laat toe om aan een langzaam tempo te filmen, te fotograferen en te documenteren, waaruit een documentaire zal verfilmd worden. Idealiter gezien kunnen de volgende monumenten en activiteiten aangesneden worden:
 • Personen levend op de aken, watersportclubs, sluiswachters, vissers,…
 • Kunstwerken, en industriële monumenten zoals: bruggen, sluizen, scheepsliften van Strépy, jachthavens, Google datacenter, electriciteitscentrales,, waterzuiveringsinstallaties..
 • Culturele plaatsen die deeluitmaken van het Belgisch erfgoed: Antwerpen, Gent, Brugge, Luik…
 • Natuurlijke bezienswaardigheden en activiteiten: parken, dieren zoals bevers, vogels, vissen…
3) Bewustmaking van de waarde van water:
Milieuvervuiling: het in beeld brengen van vervuiling en de bevolking sensibiliseren om de waterwegen niet met afvalstoffen te verontreinigen. Dankzij de medewerking van enkele NGO’s zoals WWF en de stad die wordt aangedaan per kajak een informatiestand beschikbaar zijn waarbij:
 • Het project Belgikayak en deze blog link naar de fotos en bijhorende belevenissen.
 • De waterweggen in België, Europa, rol van de binnenscheepvaart en ontwikkeling van het toerisme
 • Informatie wordt verstrekt over de rol van water in de wereld.
 • Het UNO-verslag ‘Water voor de Steden’ van de werelddag van het water 2011.
Meer informatie:
Het traject zal stapsgewijs plaatsvinden tussen Juli en September 2011 tijdens de weekends en vakantiedagen. In geval van bijzonder slechte weersomstandigheiden of sluiting van sluizen tijdens het weekend zal deze tijden ingehaald worden in de week die erop volgt.

Waarom weekeinden ? Wat gedurende de week ?
 • Video monteren van een 3 min aflevering over het traject dat werd afgelegd in het vorige weekend tonen de Nederlandstalige en Franse TV-zenders.
 • Het bijwerken van de blog, opstellen van artikels, interviews voor de partners in de media.
 • Het project geniet meer visibiliteit daar mensen in het weekend zelf meer gebruik maken van wandel- of fietsroutes langs de kanalen en of steden bezoeken
 • Kinderen en volwassenen kunnen er gemakkelijk de avonturier ontmoeten aan het einde van de dagtrip bij de stand van de kajak. Bewustwording en fondsen proberen te werven voor het behoud van het natuurlijk erfgoed (via WWF of andere organisaties)
Welke reportages en documentaire worden voorzien ?
a) mini reportages voor de TV (NL & FR)  die in de loop van de week worden uitgezonden
b) Een 90 minuten durende film gericht op het volledige avontuur met nadruk op de ontmoetingen. Voor “Exploration du monde”, avontuur en omgeving filmfestivals.
c) Documentaire reeks van 26 minuten voor de televisie. Tijdens deze afleveringen komen verschillende reportages aan bod van gebeurtenissen voor, tijdens of na de tocht gedurende deze 3 maand durende periode in de zomer van 2011. De onderwerpen die aanbod komen betreffen ook hier interviews met personen of bezoeken aan de diverse monumenten.

FR: 
Objectifs & description:
L’objectif principal est de montrer notre beau pays d’un point de vue original par le fil conducteur du kayak. Un projet de découverte pour tous, pour chaque Belge et chaque étranger voulant apprendre quelque chose de plus sur la Belgique.

1) Sportif :
Effectuer 600 km en kayak sur les voies navigables de Bruxelles à Ostende.
2) Culturel :
Montrer la beauté de la Belgique d’un point de vue original et méconnu. Le kayak permet une progression lente pour filmer, photographier et documenter. Des films documentaires seront réalisés.
Sujets idéalement abordés :
 • Personnes vivant sur les péniches, club de sports d’eau, éclusiers, pêcheurs, …
 • Ouvrages d’art & industries : ponts, écluses, ascenseurs de Strépy, ports de plaisances et industriels, Google datacenter, centrâle éléectriques, station d’épuration...
 • Lieux culturels et du patrimoine Belge : Anvers, Gand, Bruges, Liège…
 • Lieux naturels - parcs et sites naturels, animaux comme les castors, oiseaux, poissons…
3) Sensibilisation à la valeur de l'eau:
Montrer les diverses pollutions et sensibiliser la population à ne pas polluer les eaux par les déchets. Avec le concours d’ONG comme le WWF, un stand sera placé dans chaque ville-étape durant une journée (avec le concours de la ville ou commune).
Le stand affichera des informations :
 • Le projet Belgikayak et l'adresse de ce blog qui hébergera les photos et le récit
 • Les voies navigables en Belgique, Europe, rôle du transport fluvial et développement du tourisme
 • Des informations sur l’eau dans le monde. Le rapport de l’ONU de la journée mondiale de l’eau 2011 était «De l’eau pour les villes ».
Plus d'informations:
Le tour se fera entre Juillet et Septembre 2011 par étapes les weekends et jours fériés. Sauf mauvais temps ou fermeture d'écluses le weekend, le retard serait rattrapé en semaine.

Pourquoi les weekends ? Que faire en semaine ?
 • Préparer les détails de l'étape suivante.
 • Monter une séquence vidéo de 3 min du weekend achevé pour montrer à la TV néerlandophone et francophone.
 • Rédaction du blog et d’articles, interviews pour les partenaires médias.
 • Donner plus de visibilité au projet puisque le weekend les gens pédalent ou marchent le long des canaux, sont dans les villes pour visiter.
 • Possibilité aux enfants et adultes de rencontrer en fin d’après-midi l’aventurier, de voir le kayak et le stand. Sensibiliser et essayer d’obtenir des fonds pour un programme de conservation de patrimoine naturel (via WWF ou autre, à déterminer)
Quels types de films / documentaire ?
a) mini séquences vidéo pour la télé (NL & FR) à passer en semaine pendant toute la durée du projet.
b) film 90min axé sur l’aventure complète, rencontres avec les gens pour exploration du monde, festivals de film d’aventure et d’environnements internationaux.
c) série documentaire de plusieurs 26 minutes pour la télé. Dans cette série, différents reportages et interviews seraient effectués avant, après ou pendant les 3 mois de l’été 2011. Thème abordés seraient la visite de sites et interviews.